ความคล่อง

ภาษาอังกฤษ


n easiness
ความหมายเหมือนกับ: ความคล่องตัว , ความสะดวกสบาย , ความคล่องแคล่ว
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์ได้เข้าไปมีส่วนสร้างความคล่องตัวในการบริหารงาน