ความคลุมเครือ

ภาษาอังกฤษ


n ambiguity
คำอธิบาย: ความไม่ชัดแจ้ง
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่กระจ่าง , ความไม่แน่ชัด
คำที่เกี่ยวข้อง: unclearness , uncertainness , indistinctness , vagueness , obscurity
คำตรงข้าม: ความแน่ชัด , ความชัดเจน
ตัวอย่างประโยค: เรื่องดังกล่าวยังมีความคลุมเครือต่อผู้ถูกกล่าวหา