ความคงทน

ภาษาอังกฤษ


n durability
ความหมายเหมือนกับ: ความทนทาน , ความคงทนถาวร
คำที่เกี่ยวข้อง: enduringness , bearableness
ตัวอย่างประโยค: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น