ความขวยเขิน

ภาษาอังกฤษ


n shyness
คำที่เกี่ยวข้อง: shamefulness , bashfulness , coyness , demureness
n embarrassment
ความหมายเหมือนกับ: อุธัจ , ความประหม่า
n embarrassment
ความหมายเหมือนกับ: อุทธัจ , ความประหม่า
n bashfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความเขินอาย , ความอาย , ความกระดากอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: awkwardness , nervousness , demureness , coyness , modesty , abashment , shyness