ความ

ภาษาอังกฤษ


n case
คำอธิบาย: คดีที่ฟ้องร้องกันในโรงศาล
ความหมายเหมือนกับ: ข้อคดี
คำที่เกี่ยวข้อง: lawsuit
ตัวอย่างประโยค: คดีที่เป็นตัวอย่างการพิจารณาความอาญาเก็บไว้ในห้องสมุด
n content
ความหมายเหมือนกับ: เนื้อความ , เรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: information
ตัวอย่างประโยค: ผมให้แปลเอาความเท่านั้น ไม่ต้องใส่รายละเอียดมาก