ควร

ภาษาอังกฤษ


aux should
คำอธิบาย: คำช่วยกริยาในความหมายคล้อยตาม
ความหมายเหมือนกับ: ควรจะ , น่าจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ought to
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาควรใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์