ควบคู่กันไป

ภาษาอังกฤษ


adv simultaneously
คำอธิบาย: ทำหรือดำเนินการทั้งสองอย่างหรือสองแบบไปพร้อมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: at the same time , concurrently , coexistingly
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต้องช่วยกันทั้งป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป