ควบคู่

ภาษาอังกฤษ


v go together
คำอธิบาย: ร่วมไปด้วยพร้อมกัน
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: go side by side
ตัวอย่างประโยค: เกษตรกรเพาะปลูกต้นไม้ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์