ควบคุม

ภาษาอังกฤษ


v control
คำอธิบาย: กำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: command , govern
ตัวอย่างประโยค: เขาสามารถควบคุมลูกน้องให้เชื่อฟังเขาได้ทุกคน
v limit
คำอธิบาย: จำกัดหรือกำหนดไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: จำกัด
คำที่เกี่ยวข้อง: restrict
ตัวอย่างประโยค: เธอควบคุมอาหารตามที่หมอสั่งทุกประการ

คำที่มี "ควบคุม" ในคำ


ควบคุมราคา v control the prices of
คำอธิบาย: กับกำดูแลให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงมากจนเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: คุมราคา , ตรึงราคา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันเพื่อแก้ปัญหากรณีน้ำมันขึ้นราคา

ควบคุมสติ v compose oneself
ความหมายเหมือนกับ: มีสติ

ควบคุมใจ v restraint one´s mind
ความหมายเหมือนกับ: บังคับใจ

ควบคุมงาน v manage
ความหมายเหมือนกับ: จัดแจง , สั่งงาน

ระบบควบคุมคุณภาพ n quality control
ความหมายเหมือนกับ: ระบบคิวซี

การควบคุมคุณภาพ n quality control
คำอธิบาย: เทคนิคการดำเนินงานและกิจกรรมที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของคุณภาพ
ตัวอย่างประโยค: ในการผลิตยาจะต้องตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติทุกขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยา

ภายใต้การควบคุม adv under control
ความหมายเหมือนกับ: ภายใต้อำนาจบังคับ
ตัวอย่างประโยค: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ

ผู้ควบคุมนักโทษ n warder
คำอธิบาย: บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้คุมนักโทษ
ตัวอย่างประโยค: ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

โปรแกรมควบคุม n control program
คำอธิบาย: โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับวางกำหนดการและตรวจการปฏิบัติการของโปรแกรมต่างๆ
หน่วยนับ: โปรแกรม
ตัวอย่างประโยค: การปฏิบัติการกลุ่มระเบียนกระทำโดยใช้โปรแกรมควบคุมข้อมูลในโปรแกรมปฏิบัติการ

ส่วนควบคุม n control part
ตัวอย่างประโยค: คำสั่งต่างๆ ในภาษาเครื่องประกอบด้วย 0 และ 1 ใช้เพื่อบอกส่วนควบคุมของคอมพิวเตอร์ว่าต้องทำอะไร

อุปกรณ์ควบคุม n control equipment
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: การทหารอาวุธสมัยใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยควบคุม n control unit
คำอธิบาย: หน่วยควบคุมการไหลของข้อมูล
หน่วยนับ: หน่วย
ตัวอย่างประโยค: หน่วยควบคุมจะรับผิดชอบในการย้ายข้อมูล จากหน่วยความหลัก ไปยังหน่วยคำนวณ

ตัวควบคุม n controller
คำอธิบาย: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์

ตัวควบคุม n controller
คำอธิบาย: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์

กรมควบคุมความประพฤติ n Department of Probation
หน่วยนับ: กรม

กรมควบคุมมลพิษ n Pollution Control Department
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศเตือนประชาชนถึงสารพิษที่ได้แพร่เข้ามา

กรมควบคุมโรคติดต่อ n Department of Communicable Disease Control
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศเตือนประชาชนถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

การควบคุมดูแล n supervision
ตัวอย่างประโยค: การควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของหัวหน้าทำให้พนักงานผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพดี

การควบคุมทางสังคม n social control
ตัวอย่างประโยค: ในสังคมต้องมีกลไกการควบคุมทางสังคม

ความควบคุมดูแล n supervision
ความหมายเหมือนกับ: ความดูแล , ความกำกับดูแล
ตัวอย่างประโยค: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยาควบคุมพิเศษ n controlled substance
คำอธิบาย: ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็น ยาควบคุมพิเศษ
ตัวอย่างประโยค: ยาคลอแรมเฟนิคอลที่เป็นทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ถือเป็นยาควบคุมพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต n production control manager
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ n quality control manager
ตัวอย่างประโยค: โรงงานต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบสูง

ผู้ควบคุมเพลง n conductor
ความหมายเหมือนกับ: วาทยกร

คนควบคุม n supervisor
ความหมายเหมือนกับ: ผู้คุม , ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม n supervisor
ความหมายเหมือนกับ: คนควบคุม , ผู้คุม

การควบคุม n supervising
ความหมายเหมือนกับ: การคุม , การดูแล

การควบคุม n supervision

ความควบคุม n care
ความหมายเหมือนกับ: การปกครอง , การควบคุมดูแลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top