ควบ

ภาษาอังกฤษ


v gallop
คำอธิบาย: วิ่งเต็มที่จนดูเหมือนเท้าไม่ติดดิน (ใช้แก่ม้า)
ความหมายเหมือนกับ: ห้อ , ขี่
คำที่เกี่ยวข้อง: ride
ตัวอย่างประโยค: เขาควบม้าทะยานหายไปในสายหมอก
v hold (2) posts simultaneously
คำอธิบาย: ทำสองสิ่งในเวลาเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be concurrently
ตัวอย่างประโยค: เขาควบสองตำแหน่งเพราะไม่มีใครเหมาะสม
v combine
คำอธิบาย: เอารวมเข้าเป็นอันเดียวกันหรือเข้าคู่กัน
ความหมายเหมือนกับ: รวม
คำที่เกี่ยวข้อง: merge , couple , mix , blend , link , unite , amalgamate
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายควบกิจการร้านแอร์กับร้านเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน