คล้อยตาม

ภาษาอังกฤษ


v comply with
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อฟัง , เชื่อตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: consent , go along with
คำตรงข้าม: ขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นโอกาสที่จะคล้อยตามผู้อื่นก็น้อยลง