คล้องจอง

ภาษาอังกฤษ


v be consistent with
ความหมายเหมือนกับ: สอดคล้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: rhyme with , be compatible with
คำตรงข้าม: ขัดกัน , ขัดแย้งกัน
ตัวอย่างประโยค: ผลสำรวจคล้องจองกับความต้องการของประชานชน
v rhyme
ความหมายเหมือนกับ: คล้อง , รับกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: harmonize
คำตรงข้าม: ไม่รับกัน , ไม่เข้ากัน
ตัวอย่างประโยค: คำในบทกลอนบาทแรกจะต้องคล้องจองกับคำในบาทหลัง