คลุ้ม

ภาษาอังกฤษ


adj cloudy
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
ความหมายเหมือนกับ: มืดมัว , ครึ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: dim , dark , murky
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าเห็นเสาเรือกระโดกกระเดกไปมาอยู่แทบท้องฟ้าอันมืดคลุ้ม
v be cloudy
คำอธิบาย: มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
ความหมายเหมือนกับ: มืดมัว , ครึ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: be dim , be dark , be murky
ตัวอย่างประโยค: คืนนี้ฟ้าคลุ้มลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกวัน
n Donax grandis Ridl.
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Donax grandis Ridl. ในวงศ์ Marantaceae ต้นสูงถึง 3 เมตร สีเขียวเข้ม แตกแขนงตอนปลาย ผิวแข็ง ใช้สานเสื่อได้ ใบคล้ายคล้าแต่ขนาดใหญ่กว่า
ความหมายเหมือนกับ: ต้นคลุ้ม
ตัวอย่างประโยค: ยายปลูกต้นคลุ้มไว้หน้าบ้าน