คลุมโปง

ภาษาอังกฤษ


v cover the body completely
คำอธิบาย: กิริยาที่เอาผ้าคลุมมิดทั้งหัวทั้งตัวทำให้เห็นว่าโป่งหรือพองตัวขึ้น
ตัวอย่างประโยค: เขาคลุมโปงอยู่บนเตียง ตัวสั่นเพราะกลัวผี