คลุม

ภาษาอังกฤษ


v cover
คำอธิบาย: กิริยาที่เอาของที่เป็นผืนเช่นผ้าหรือเสื่อปกไว้
ความหมายเหมือนกับ: ปกคลุม , หุ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: clothe , envelop , wrap , put on , encase
ตัวอย่างประโยค: คนงานหญิงใช้ผ้าคลุมหัวและหน้าตา เพื่อป้องกันความร้อนจากแดด
v cover
คำอธิบาย: ครอบคลุมไปถึง, กินไปถึง
ความหมายเหมือนกับ: ครอบคลุม , กินพื้นที่
คำที่เกี่ยวข้อง: spread over
ตัวอย่างประโยค: ความมืดคลุมป่าทั้งป่าให้วังเวงนากลัวยิ่งขึ้น
adv ambiguously
คำอธิบาย: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
ความหมายเหมือนกับ: คลุมเครือ
คำที่เกี่ยวข้อง: vaguely , obscurely , indistinctly
ตัวอย่างประโยค: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร