คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n electromagnetic wave
คำอธิบาย: คลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็ก และไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ได้รีบรุดมาทำการตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากจอภาพ