คลี่คลาย

ภาษาอังกฤษ


v ease up
คำอธิบาย: ขยายออกโดยลำดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: improve , become better
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์ตึงเครียดของบ้านเมืองจะคลี่คลายลงด้วยดี