คลาไคล

ภาษาอังกฤษ


v go to
คำอธิบาย: เดินไป, เคลื่อนไป
ความหมายเหมือนกับ: ไป
ตัวอย่างประโยค: พระรามค่อยๆ คลาไคลมายังศาลา