คลังเลือด

ภาษาอังกฤษ


n blood bank
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ธนาคารเลือด