คละ

ภาษาอังกฤษ


v be mixed
ความหมายเหมือนกับ: ปน , ผสม , ปะปน
คำที่เกี่ยวข้อง: be unsorted
ตัวอย่างประโยค: ถั่วหลายๆ ชนิดคละมาในถุงเดียวกัน