คลองเลื่อย

ภาษาอังกฤษ


n the passage made by a saw
คำอธิบาย: ร่องไม้ที่เลื่อยเลื่อยเข้าไป