คร่าว

ภาษาอังกฤษ


adv approximately
คำอธิบาย: พอเห็นเป็นเค้า
ความหมายเหมือนกับ: คร่าวๆ , เลาๆ , หยาบๆ , โดยประมาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: tentatively , sketchily , roughly , briefly , not exactly , about
คำตรงข้าม: อย่างละเอียด
ตัวอย่างประโยค: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว

คำที่มี "คร่าว" ในคำ


คร่าว adv approximately
คำอธิบาย: พอเห็นเป็นเค้า
ความหมายเหมือนกับ: อย่างคร่าวๆ , โดยประมาณ
คำตรงข้าม: ละเอียด
ตัวอย่างประโยค: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน

อย่างคร่าว adv briefly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างย่อๆ

อย่างคร่าว adv approximately
ความหมายเหมือนกับ: โดยประมาณ
คำตรงข้าม: ละเอียดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top