ครู

ภาษาอังกฤษ


n teacher
คำอธิบาย: ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คุณครู , อาจารย์ , ครูบาอาจารย์
คำที่เกี่ยวข้อง: instructor , school teacher
คำตรงข้าม: นักเรียน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีครูเป็นเครื่องถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้