ครุ่นคิด

ภาษาอังกฤษ


v ponder
คำอธิบาย: คิดคำนึงตลอดเวลา
ความหมายเหมือนกับ: คิดหนัก , คิดมาก , ใคร่ครวญ
คำที่เกี่ยวข้อง: muse , be immersed in thought , be engrossed or absorbed in thought , be deep in thought , have a bee in one´s bonnet
ตัวอย่างประโยค: ผมครุ่นคิดถึงปัญหาตลอดเวลาที่ขับรถอยู่