ครืนครั่น

ภาษาอังกฤษ


adv clamorous
ความหมายเหมือนกับ: ครื้นครั่น , กึกก้อง , สนั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: uproariously , vociferously , loudly
ตัวอย่างประโยค: เสียงดนตรีดังครืนครั่นไปทั่วงาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top