ครึ้มใจ

ภาษาอังกฤษ


adv be happy
ความหมายเหมือนกับ: กระหยิ่ม , อิ่มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , be satisfied , be contented
คำตรงข้าม: เศร้าใจ
v be happy
ความหมายเหมือนกับ: กริ่ม , อิ่มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be glad , be pleased , be elated
คำตรงข้าม: เศร้า
v be complacent
ความหมายเหมือนกับ: อิ่มใจ , กริ่ม , กระหยิ่ม , ครึ้มอกครึ้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be in high spirits , feel a glow , glow with contentment
v be complacent
ความหมายเหมือนกับ: อิ่มใจ , ครึ้มใจ , กริ่ม , กระหยิ่มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be in high spirits , feel a glow , glow with contentment
v be complacent
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้มใจ , อิ่มใจ , กริ่ม , กระหยิ่มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be in high spirits , feel a glow , glow with contentment