คริสเตียน

ภาษาอังกฤษ


n Protestant
คำอธิบาย: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน เช่น สงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลาม