คริสต์

ภาษาอังกฤษ


n Christ
คำอธิบาย: ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: เยซูคริสต์ , พระคริสต์
คำที่เกี่ยวข้อง: Jesus Christ
ตัวอย่างประโยค: พระบุตรลงมาเกิดเป็นพระคริสต์เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์
n Christian
ความหมายเหมือนกับ: ชาวคริสต์
ตัวอย่างประโยค: หีบเพลงชักออร์แกนเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในโบสถ์ของชาวคริสต์