ครา

ภาษาอังกฤษ


clas time
ความหมายเหมือนกับ: ครั้ง , คราว , หน , ที
คำที่เกี่ยวข้อง: occasion , event
ตัวอย่างประโยค: พระนิกรหยิบยกคำสั่งสอนและการค้นพบของพระพุทธเจ้ามาพูดหลายครา
n time
ความหมายเหมือนกับ: ครั้ง , คราว , หน , ครั้งครา
คำที่เกี่ยวข้อง: occasion , event
ตัวอย่างประโยค: หลายฝ่ายเกรงกันว่าการเลือกตั้งของชาวอินเดียครานี้จะมีการนองเลือดอีก