ครั้งคราว

ภาษาอังกฤษ


adv occasionally
ความหมายเหมือนกับ: บางครั้งบางคราว
คำที่เกี่ยวข้อง: now and then , now and again , at intervals
คำตรงข้าม: บ่อยๆ , เสมอๆ
ตัวอย่างประโยค: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่