ครั่นคร้าม

ภาษาอังกฤษ


v fear
ความหมายเหมือนกับ: สะทกสะท้าน , เกรงกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid , dread
ตัวอย่างประโยค: อุปสรรคใดๆ เขาไม่เคยครั่นคร้าม

คำที่มี "ครั่นคร้าม" ในคำ


ความครั่นคร้าม n fear
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัว

ความครั่นคร้าม n respectability
ความหมายเหมือนกับ: ความเกรงกลัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top