ครัวเรือน

ภาษาอังกฤษ


n household
หน่วยนับ: ครัวเรือน
ความหมายเหมือนกับ: ครอบครัว
คำที่เกี่ยวข้อง: family
ตัวอย่างประโยค: ในอนาคตข้างหน้า ทุกครัวเรือนจะมีไมโครคอมพิวเตอร์ใช้กันหมด