ครอบคลุม

ภาษาอังกฤษ


v cover
คำอธิบาย: มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, รวมถึง, รวมอยู่ด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: include
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าด้วย