ครองชีพ

ภาษาอังกฤษ


v live
ความหมายเหมือนกับ: ดำรงชีพ , เลี้ยงชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: earn one´s livelihood , make a living , support oneself

คำที่มี "ครองชีพ" ในคำ


มาตรฐานการครองชีพ n standard of living
คำอธิบาย: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
ตัวอย่างประโยค: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น

มาตรฐานการครองชีพ n standard of living
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลควรยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และฐานะดีขึ้น

ค่าครองชีพ n cost of living
คำอธิบาย: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ตัวอย่างประโยค: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง

การครองชีพ n livelihood
ความหมายเหมือนกับ: การดำรงชีวิต , ชีวิตความเป็นอยู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top