ครองชีพ

ภาษาอังกฤษ


v live
ความหมายเหมือนกับ: ดำรงชีพ , เลี้ยงชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: earn one´s livelihood , make a living , support oneself