ครบ

ภาษาอังกฤษ


adv altogether
คำอธิบาย: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: เต็ม , ครบถ้วน , บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , wholly , fully , in full , all
ตัวอย่างประโยค: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ