คนไร้ความสามารถ

ภาษาอังกฤษ


n incompetent person
คำอธิบาย: คนวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนวิกลจริต
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ