คนใจบุญ

ภาษาอังกฤษ


n philanthropist
คำอธิบาย: คนที่ชอบทำบุญสุนทาน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนใจบุญสุนทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: kind-hearted person
คำตรงข้าม: คนใจบาป
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเขาเกิด และได้มีคนใจบุญนำเขามาเลี้ยงจนโต