คนเห็นแก่ตัว

ภาษาอังกฤษ


n selfish person
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเห็นแก่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: mean person
ตัวอย่างประโยค: คนเห็นแก่ตัวยังมีอยู่มากในสังคมไทย