คนเดียว

ภาษาอังกฤษ


adv alone
คำอธิบาย: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: by oneself , lonelily
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานชิ้นนี้คนเดียวเลยทำเสร็จช้ามาก