คนเดินเท้า

ภาษาอังกฤษ


n pedestrian
คำอธิบาย: ผู้คนที่เดินอยู่ตามถนนไม่ได้อยู่ในยานพาหนะ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหมายถึงให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้