คนเดินถนน

ภาษาอังกฤษ


n pedestrian
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเดินเท้า