คนเดินดิน

ภาษาอังกฤษ


n villager
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนธรรมดา
คำที่เกี่ยวข้อง: folk , ordinary people , commoner , people , neighbours
คำตรงข้าม: คนชั้นสูง , ชนชั้นสูง
ตัวอย่างประโยค: ดารานักร้องก็เป็นเพียงคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นเอง
n villager
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนธรรมดา
คำที่เกี่ยวข้อง: folk , ordinary people , commoner , people , neighbours
คำตรงข้าม: คนชั้นสูง , ชนชั้นสูง
ตัวอย่างประโยค: ดารานักร้องก็เป็นเพียงคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นเอง