คนอ่อนหัด

ภาษาอังกฤษ


n greenhorn
คำอธิบาย: บุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความสามารถในเรื่องนั้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ไก่อ่อน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทของเราไม่มีนโยบายรับคนอ่อนหัดเข้ามาทำงาน