คนรกโลก

ภาษาอังกฤษ


n deadwood
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเลว , คนหนักโลก , คนหนักแผ่นดิน