คนมีเหตุผล

ภาษาอังกฤษ


n rationalist
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนมีเหตุมีผล
คำตรงข้าม: คนไร้เหตุผล
ตัวอย่างประโยค: เราโตๆ กันแล้วควรพูดจากันอย่างเป็นคนมีเหตุผลจะดีกว่า