คนปัญญาอ่อน

ภาษาอังกฤษ


n retard
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: idiot , moron , ass , fool , oaf
ตัวอย่างประโยค: ทารกที่เกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อน ย่อมไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพแบบปกติเหมือนคนอื่นๆ ได้