คนต่างจังหวัด

ภาษาอังกฤษ


n countryman
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนบ้านนอก , คนชนบท
คำที่เกี่ยวข้อง: country person , rustic , rural person
คำตรงข้าม: คนเมือง , คนกรุง
ตัวอย่างประโยค: หมอชิตเป็นที่ชุมนุมของคนต่างจังหวัดและเป็นย่านการขนส่งที่คับคั่ง