คนติดยา

ภาษาอังกฤษ


n drug addict
n drug addict
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ติดยา