คนดอย

ภาษาอังกฤษ


n hill tribe
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวดอย , ชาวเขา , คนภูเขา
คำที่เกี่ยวข้อง: mountaineer
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถสอบสวนเรื่องความเป็นอยู่ของคนดอยตามหลักวิชาชาติพันธุ์วิทยา
n hill tribe
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวดอย , ชาวเขา , คนภูเขา
คำที่เกี่ยวข้อง: mountaineer
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถสอบสวนเรื่องความเป็นอยู่ของคนดอยตามหลักวิชาชาติพันธุ์วิทยา