คนชั้นสูง

ภาษาอังกฤษ


n upper class
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชนชั้นสูง
คำที่เกี่ยวข้อง: aristocracy
คำตรงข้าม: คนชั้นต่ำ
ตัวอย่างประโยค: ความงามของคนชั้นสูงมักเป็นนามธรรม ต้องอาศัยความรู้สึกเพ่งพิศพิจารณาหรือรู้ได้ด้วยใจ